Skip to content

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Terminologie

a. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft aan Rahimzadeh Advocatuur tot het verrichten van diensten.
b. Overeenkomst: de overeenkomst waarbij een cliënt aan het kantoor of de advocaat de opdracht geeft om bepaalde juridische werkzaamheden te verrichten en het kantoor deze opdracht aanvaart. Dit is een opdracht in de zin van artikel 7:400 BW, geldend tussen de opdrachtgever en Rahimzadeh Advocatuur.
c. Honorarium: De kosten die het kantoor in rekening brengt voor de te verrichten juridische werkzaamheden.
d. Verschotten: elke vergoeding van te specificeren kosten zoals griffierecht, reis- en verblijfkosten, taxatiekosten, deurwaarderskosten etc., alsmede elke vergoeding van niet te specificeren kantoorkosten zoals porti, telefoon, fax, kopieerkosten e.d.
e. Derdengelden: de gelden die het kantoor ten behoeve van de cliënt ontvangt.
f. Stichting Beheer Derdengelden: de stichting, als bedoeld in de Boekhoudverordening van de Nederlandse Orde van Advocaten, ter ondersteuning van het kantoor en ter beheer van voor anderen dan het kantoor ontvangen gelden.
g. Klacht: elke negatieve reactie van de cliënt over de uitvoering van een opdracht, de naleving van een overeenkomst, of de dienstverlening door Rahimzadeh Advocatuur.
h. Geschil: de blijvende onenigheid tussen cliënt en het kantoor met betrekking tot een eerder ingediende klacht.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, die de opdrachtgever aan Rahimzadeh Advocatuur verstrekt. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever. 

Artikel 3: Opdrachten

 1. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder deze algemene voorwaarden door Rahimzadeh Advocatuur. De opdracht zal niet zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk is bevestigd, behoudens wanneer de uitvoering daarvan feitelijk is aangevangen.
 2. Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van Rahimzadeh Advocatuur, niet tot een resultaatsverplichting. Rahimzadeh Advocatuur zal zich inspannen het door de opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.
 3. Rahimzadeh Advocatuur zal zich bij de uitvoering van de opdracht slechts laten leiden door het belang van de opdrachtgever. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de Gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
 4. Rahimzadeh Advocatuur handelt bij de uitvoering van de verstrekte opdracht op de wijze, die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat mag worden verwacht. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever.
 5. Een verstrekte opdracht wordt geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Rahimzadeh Advocatuur.
 6. De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig te verstrekken.
 7. Het staat Rahimzadeh Advocatuur vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door één of meer van de aan het kantoor verbonden advocaten en medewerkers. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
 8. De opdrachtgever vrijwaart Rahimzadeh Advocatuur tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Rahimzadeh Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
 9. Zowel de opdrachtgever als Rahimzadeh Advocatuur is bevoegd de opdracht met onmiddellijke ingang te beëindigen, tenzij dit gelet op de belangen van de andere partij naar omstandigheden op een onredelijk moment geschiedt. De beëindiging van de opdracht kan slechts schriftelijk geschieden.
 10. Rahimzadeh Advocatuur is bevoegd om na de beëindiging van de opdracht en vóór teruggave van stukken uit het dossier, die werkzaamheden te verrichten die de behandelend advocaat in redelijkheid noodzakelijk acht in het belang van de opzeggende opdrachtgever. Rahimzadeh Advocatuur zal voor die werkzaamheden aanspraak kunnen maken op het gebruikelijke honorarium.
 11. Rahimzadeh Advocatuur is na ontvangst van de schriftelijke beëindiging van de opdracht evenwel niet tot enige nadere dienstverlening verplicht.
 
 

Artikel 4: Honorarium en kosten

 1. De opdrachtgever is ter zake van de in het kader van de opdracht verrichte werkzaamheden door Rahimzadeh Advocatuur een honorarium exclusief omzetbelasting verschuldigd. Dit kan zijn een honorarium op uurbasis dan wel afhankelijk van de met Rahimzadeh Advocatuur gemaakte afspraken, een vooraf vast overeengekomen honorarium.
 2. Het te declareren honorarium op uurbasis wordt bepaald aan de hand van de bestede tijd, waarbij verrichte werkzaamheden worden genoteerd in eenheden van minimaal vijf minuten. Rahimzadeh Advocatuur is gerechtigd haar (uur)tarieven jaarlijks op 1 januari te wijzigen.
 3. Daarenboven is de opdrachtgever aan Rahimzadeh Advocatuur een vergoeding verschuldigd wegens de door Rahimzadeh Advocatuur gemaakte verschotten, zijnde de door derden aan Rahimzadeh Advocatuur in rekening gebrachte kosten. Tot deze verschotten behoren onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten en kosten in verband met informatie uit openbare registers.
 4. Alvorens met de werkzaamheden een aanvang te nemen, is Rahimzadeh Advocatuur ingeval van een honorarium op uurbasis gerechtigd aan de opdrachtgever een voorschot op het zijn toekomende in rekening te brengen. Dit voorschot zal te zijner tijd met de einddeclaratie worden verrekend.
 5. Naast voornoemd voorschot brengt Rahimzadeh Advocatuur periodiek, in beginsel één keer in de twee weken, aan de opdrachtgever een factuur uit wegens door hem verrichte werkzaamheden.
 6. Wordt een vast honorarium afgesproken, dan is Rahimzadeh Advocatuur gerechtigd dit honorarium op voorhand in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
 7. Komt de opdrachtgever in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand, zoals aangegeven in het hierna te noemen artikel, dan is Rahimzadeh Advocatuur gerechtigd op voorhand de door de opdrachtgever verschuldigde eigen bijdrage in rekening te brengen. Behoudens spoedgevallen dient de opdrachtgever deze eigen bijdrage te voldoen, alvorens Rahimzadeh Advocatuur met de werkzaamheden een aanvang zal nemen. Indien de opdrachtgever recht heeft op proceskostenvergoeding wordt deze overgedragen aan Rahimzadeh Advocatuur.

Artikel 5: Gefinancierde/gesubsidieerde rechtsbijstand

 1. Voor overeenkomsten die worden aangegaan op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging) is de cliënt niet het honorarium van de advocaat verschuldigd, zoals bepaald in het vorige artikel. In de plaats daarvan is de cliënt een door de Raad van Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage verschuldigd, welke eigen bijdrage wordt gebaseerd op het inkomen en vermogen van de cliënt (en diens partner) in het peiljaar (= twee jaar voor het jaar van de aanvraag).
 2. Bij het aangaan van de eerste overeenkomst bekijkt de advocaat op basis van de door de cliënt verstrekte financiële gegevens of hij in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.
 3. De cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid van de (mondeling) verstrekte informatie. Bij twijfel wordt uit voorzorg toch een toevoeging aangevraagd.
 4. Indien tussentijds of bij een volgende overeenkomst de financiële situatie van de cliënt wijzigt, in die zin dat hij alsnog in aanmerking meent te komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, is de cliënt gehouden om zulks onmiddellijk te melden aan de advocaat.
 5. De advocaat is steeds gerechtigd van de cliënt de betaling van een voorschot te verlangen zolang door de Raad voor Rechtsbijstand geen toevoeging is afgegeven. De omvang van het voorschot zal in overleg tussen de betrokken advocaat en de cliënt worden vastgesteld.
 6. Griffierechten c.q. vastrecht, kosten van getuigen en deskundigen, uittreksels uit de openbare registers, internationale telefoongesprekken en rolverrichtingen vallen niet onder het bereik van de door de Raad van Rechtsbijstand afgegeven toevoeging en worden aan de cliënt doorberekend.

Artikel 6: Betaling

 1. De opdrachtgever is gehouden de facturen van Rahimzadeh Advocatuur zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening te voldoen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, door middel van storting op de aangegeven rekening.
 2. Rahimzadeh Advocatuur is gerechtigd de betalingstermijn op ieder moment te verkorten.
 3. Bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente ex art. 6:119 Burgerlijk Wetboek verschuldigd.
 4. Bij opdrachten die zijn gegeven in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal de wettelijke rente ex art. 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd zijn. Indien de opdrachtgever de facturen niet tijdig voldoet, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden bij particulieren conform Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten voor bedrijven worden forfaitair bepaald op 15% van het opeisbare bedrag, zulks met een minimum van € 250,00.
 5. Indien de opdrachtgever in gebreke is tijdig de factuur te voldoen, is Rahimzadeh Advocatuur alsdan gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten, ook in andere zaken die ten behoeve van de opdrachtgever in behandeling zijn, met uitsluiting van iedere aansprakelijkheid van Rahimzadeh Advocatuur voor schade die daardoor mocht ontstaan.
 6. Reclames met betrekking tot declaraties dienen op straffe van verval schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien dagen na declaratiedatum.
 7. Reclames en aansprakelijkstelling met betrekking tot een verwijtbaar gebrek in de nakoming door Rahimzadeh Advocatuur van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen, op straffe van verval van enig recht, binnen een termijn van dertig dagen nadat het gebrek redelijkerwijs kenbaar kon zijn, schriftelijk te zijn ingediend.
 8. Rahimzadeh Advocatuur is gemachtigd betalingen ten behoeve van de opdrachtgever voor deze te ontvangen, alsmede betalingen te (laten) ontvangen op de bankrekening van de Stichting Beheer Derdengelden (Stichting Beheer Derdengelden Advocaten Van Bennekom en Kat, gevestigd te Amsterdam, kamer van koophandel-nummer: 64522075).
 9. De Stichting is door de opdrachtgever gemachtigd om aldus ontvangen gelden aan Rahimzadeh Advocatuur te betalen, teneinde te worden verrekend met door Rahimzadeh Advocatuur aan de opdrachtgever verzonden declaraties, ook indien daarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken.
 10. De cliënt stemt in met de voorgenoemde verrekening met de nog aan het kantoor verschuldigde bedragen. Indien de cliënt bezwaren heeft tegen deze verrekening dient hij dit uitdrukkelijk kenbaar te maken aan Rahimzadeh Advocatuur.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Rahimzadeh Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door dat is uitgegaan van de door cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor het kantoor kenbaar hoorde te zijn.
 2. Rahimzadeh Advocatuur is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van werkzaamheden voor de cliënt voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van cliënt om tot tijdige betaling van de declaraties van het kantoor over te gaan.
 3. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Rahimzadeh Advocatuur tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Rahimzadeh Advocatuur ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.
 4. Rahimzadeh Advocatuur is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de overeenkomst door derden verrichte werkzaamheden. Overigens is iedere aansprakelijkheid van Rahimzadeh Advocatuur voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Rahimzadeh Advocatuur te dier zake uitgekeerde of uit te keren bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheidsverzekering voldoet minimaal aan hetgeen daaromtrent is voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.
 5. Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van Rahimzadeh Advocatuur strekken ook ten gunste van werknemers en niet ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van Rahimzadeh Advocatuur.
 6. Alle aanspraken van cliënt vervallen twaalf maanden na het moment, waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze vorderingsrechten of andere rechten of bevoegdheden.
 7. Als de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in de zaak in verband waarmee de schade is ontstaan door de cliënt aan Rahimzadeh Advocatuur is betaald, met een maximum van € 5.000,00.

Artikel 8: Wijziging van algemene voorwaarden

 1. Rahimzadeh Advocatuur is bevoegd om deze algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering van een opdracht te wijzigen. Een wijziging zal aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt, waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur van de opdracht van toepassing zijn.

Artikel 9: Archivering

 1. Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal door Rahimzadeh Advocatuur gedurende minimaal zeven jaren worden bewaard. Na afloop van de bewaartermijn wordt het dossier vernietigd.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan door of namens Rahimzadeh Advocatuur geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

Artikel 11: Toepasselijk recht

 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam.

Contact

U kunt gemakkelijk en vrijblijvend contact opnemen met Rahimzadeh Advocatuur. Er wordt naar gestreefd om uw bericht zo snel mogelijk te behandelen.

Adres: 
John M. Keynesplein 1-27 (SAY Building B)
1066 EP Amsterdam

Tel: 020-2440201
Fax: 020-2440204

Mobiel: 06-19445464
E-mail: info@rahimzadeh.nl